Farsi

2020 (CRC) خوش آمدید ، جایی که اطلاعاتی در مورد روند محدودیت مجدد کالیفرنیا و نحوه مشارکت در آن پیدا خواهید کرد. در نوامبر 2008 ، رای دهندگان کالیفرنیا اولین قانون رای دهندگان را تصویب کردند و اجازه ایجاد کمیسیون مستقل محدود کننده شهروندان برای ترسیم خطوط جدید منطقه را دادند ، کار را از دست قانونگذار کالیفرنیا خارج کردند و به شهروندان منتقل کردند. در سال 2010 ، اولین قانون رای دهندگان برای کنگره مسئولیت جذب مناطق کنگره را به کمیسیون اضافه کرد.

در اینجا اطلاعاتی وجود دارد که به شما کمک می کند تا در این روند شرکت کنید.

ما از شما دعوت می کنیم تا با مراجعه به آدرس زیر https://drawmycacommunity.org External link opens to a new window or tab/ اطلاعات خود را ارائه دهید.